Дали имате прашање? Јавете-се +389 78 214 248 / +389 71 221 331

Бидете во допир

Вашата Е-Пошта не е јавна

Локација

ГОЛДМАК МЕТАЛ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ

Контакт Информации:

  • Адреса: „Маршал Тито“ бр. 5, Струмица 2400
  • ЕДБ: 4027017526316 Телефони: +389 78 214 248 и +389 71 221 331
  • Е-маил: contact@goldmak.mk
  • Денарска жиро сметка: 300030000241807


Банка: Комерцијална банка АД Скопје

  • Девизна жиро сметка: 0270100387538